حوض سنگی

حوض سنگی بصورت یکپارچه

از نوع سنگ سفید سیرجان و مقرنس کاری شده

محل نگهداری :مسجد ایران مال