نمایشگاه ایران مال

نخستین نمایشگاه توسعه صنعت ساختمان

طراحی، تدارکات و اجرا

تهران – بهار ۱۳۹۷